Nung chính sử

Nung chính sử

Gươm chính Khí hề bất diệt
Thanh thanh tự cổ Sử Việt thanh thanh !

Nhớ từ thuở ta hống hách hiên ngang
Giữa sơn lâm loài nhân thú kinh hoàng
Nay sa cơ nghe đất trời ai oán
Nung Chính Sử diệt thời vận nô gian !

Vivi
Norway 01.01.2021

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s