23 ông Táo chầu Trời

23 ông Táo chầu Trời

Hôm nay ông Táo chầu trời
Bỏ bà ở lại trần đời xót xa
Bà buồn bà dạo la cà
Gặp tôi bà rủ về nhà bà chơi
Bà rủ rỉ, nói đôi lời
Tý đi Sửu đến, hết thời lâm nguy!

Vivi
Norway 04.02.2021

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s