Chúc cố xứ

Chúc cố xứ

Chong ngọn đèn mờ cầu cố hương
Dân an Quốc thái cạn thê lương
Bao lần xuân đến nhà tan tác
Mấy bận xuân lìa nước nhiễu nhương
Nhớ nước vắt sầu xoa uất hận
Thương nhà gạt lệ xóa đau thương
Hướng về cố xứ buồn quê Mẹ
Thời vận sĩ gian tranh bá vương !

Vivi
Norway 08.2.2021

Advertisement

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s