Trí sĩ nô gian

Trí sĩ nô gian

Chống Tàu trước xoá độc tài
Diệt nô trí sĩ tay sai Ba Đình !

Nhìn Ải Nam Quan mi lệ nhoà
Giặc Tàu ngự trị đất ông cha
Ngàn năm thấp thoáng mồ vô định
Ô nhục Tiên Rồng dạ xót xa

Nước non tràn ngập rợ Tàu Ô
Thả cửa biên cương rước giặc vô
Chất độc lan tràn ngụy thực phẩm
Lê dân bệnh tật, trí đỏ hô

Phú Quốc, Vân Đồn ngự Cộng Mao
Mị tạo đặc khu kế sách giao
Bắc Phong Vân thuận đà triều cống
Hoàng Trường Sa rũ hận máu đào

Ai rước ngoại xâm, ai lót đường ?
Ai lòn Tàu Cộng phá quê hương ?
Cao nguyên, hải đảo đà dâng trọn
Giang Sơn nguy hiểm hoạ vô lường

Cứu Nước vùng lên hỡi Tộc Hồng
Đập tan tù ngục xích cùm gông
Xóa trí, sĩ gian thờ Chế Độ
Độc tài “Nô Cộng” bán Non Sông !

Vivi
Norway 10.3/2021

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s