Sĩ nô chế độ

Sĩ nô chế độ

Ngẫm nghĩ mà đau chế độ này
Bán buôn sông núi não nùng thay
Sĩ nô thờ giặc mua quyền lực
Quan ngụy tru dân bán nước đày
Hảo hảo mị gian hảo mị hảo
Say say lừa đảo say lừa say
Cái vòng nô cộng đeo “hồ đảng”
Tộc Việt diệt vong ắt có ngày !

Vivi
Norway 28.3/2021

Advertisement

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s