Thịt dát vàng

Thịt dát vàng

Ăn cho vĩ đại “đảng hồ”
Ăn cho dân mạt cơ đồ tiêu tan
Ăn cho rõ mặt Hán gian
Ăn cho “Sĩ Đỏ” khàn khàn rên than !

Vivi
Norway 13.11/2021

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s