Quốc rũ

Quốc rũ

Chế độ trắng đen tạo mốc meo
Bon chen danh lợi khom lưng trèo
Tranh dành thế lực gia gia mạt
Mua chuộc quyền uy nước nước nghèo
Lừa mị tự do gào thét vỗ
Ỡm ờ dân chủ tụng truyền reo
Xứ người nhìn lại đà ngao ngán
Quốc rũ đời dân tựa bọt bèo !

Vivi
Norway 22.11/2021

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s