Đất Nẫu xứ tôi

Đất Nẫu xứ tôi

Lâu quá chưa về thăm chốn xưa
Địa thiêng sông núi tắm mây mưa
Anh hùng Xuân Thưởng muôn đời kính
Nữ kiệt Thị Xuân vạn đại thưa
Đất võ lừng danh vang vọng mãi
Thơ Hàn bạc phận não nùng đưa
Ai về xứ Nẫu nhớ hương khói
Đáp nợ Quang Trung mấy chẳng vừa !

ViviNorway 07.3/2021

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s