Ba Đình Hán hóa

Ba Đình Hán hóa

Tiếc thương biển bạc rừng vàng
Ba Đình Hán hóa, phá tan Sơn Hà!

Chế độ gian nô Hà Nội
Tù lao mọc vội quê cha
Ba Đình Hán hóa mù lòa
Luật rừng thống trị, lệ nhòa thiên thu

Tang phủ mịt mù đất Việt
Giống nòi tiêu diệt cùng nhau
Xiềng Hán Cộng, đau siết đau
Giang Sơn đổ nát, bạc màu Rồng Tiên

Phu sĩ, thanh niên, trí thức
Mục thân đạo đức mồ chôn
Kể từ ngày đảng vô hồn
Hiện hình ma Việt, luồn trôn Mao triều

Mẹ Việt hắt hiu máu lệ
Lem trang thế hệ sử ghi
Thù mà chi, hận mà chi
Lót đường Hán hóa, lâm ly tộc Hồng !

Vivi
Norway 30.9.2012

Advertisement

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s