Liễu rũ ven đời

Liễu rũ ven đời

Ven đời liễu rũ đứng bơ vơ
Như gã lìa quê ngóng Nước chờ
Nhớ Nước liễu sầu tâm ảo não
Thương Nhà liễu nhủ dạ ngu ngơ
Chính nhân vận mạt hề bi lụy
Nô sĩ thời hưng hảo mị hờ
Tổ Quốc thay tên sông núi nhục
Liễu buồn liễu rũ liệm hồn mơ !

Vivi
Norway 10.7/2022

Advertisement

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s