Con tạo hề

Con Tạo hề

Vận Nước đảo điên Con Tạo hề
Lìa quê ngẫm nghĩ nghĩ mà ghê
Liều thân sóng bạc thân tan nát
Gởi xác trùng dương xác não nề
Thế sự trắng đen đen đất khách
Cõi đời bạc trắng trắng trời quê
Thế thời thời thế thời lừa đảo
Kiếp nạn cộng nô hề tạo hề !

Vivi
Norge 17.7/2022

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s