Nước lâm nguy

Nước lâm nguy

Quyết đem Trí Dũng cùng xương máu
Đuổi Cộng Tàu Ô sách sử ghi !

Non Nước lâm nguy vai nặng gánh
Nối nghiệp cha ông giữ Sơn Hà
Làm con Nước Việt đâu lẽ tránh
Để cho giặc Cộng ngự quê ta

Áo trắng trinh nguyên hồn trong trắng
Mòn ghế nhà trường nấu sử kinh
Gặp cơn sóng động giặc Phương Bắc
Há dễ ngồi trông chẳng động tình

Nam Quan, Bản Giốc đà bán mãi
Quần Đảo “Nhị Sa” chúng dựng nhà
Bắc Vân Phong, Vân Đồn, Phú Quốc
Bán thục 99 năm máu lệ pha

Hôm nay đến lúc cần chung sức
Con cháu Lạc Hồng khắp năm Châu
Vùng lên lấy lại bờ Non Nước
Chờ đợi ai đây Đất bạc màu !

Vivi
Norway 22.07.2022

Advertisement

One thought on “Nước lâm nguy

  1. “Há dễ ngồi trông chẳng động tình”
    Ngồi không nói trống động chẳng từ xa,
    há khó chăng?

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s