Thu Tàn lìa xứ

Thu Tàn lìa xứ

Tàn thu đất khách xác xơ cây
Như gã tha hương vắt lệ đầy
Thương xót xứ người rừng lá rũ
Quặn đau quê mẹ nước dân gầy
Manh tâm bán nước manh manh lũ
Mị trí buôn dân mị mị bầy
Ngẫm nghĩ bao thu dòng sử nhục
Ven đời lìa xứ sá chi đây !

Vivi
Norway 04.11/2022

Advertisement

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s