Ba Đình hán hóa

Ba Đình Hán hóa

Tiếc thương biển bạc rừng vàng
Ba Đình Hán hóa, phá tan Sơn Hà!

Chế độ nô gian Hà Nội
Tù lao mọc vội quê cha
Ba Đình Hán hóa mù lòa
Luật rừng thống trị, lệ nhòa thiên thu

Tang phủ mịt mù đất Việt
Giống nòi tiêu diệt cùng nhau
Xiềng Hán Cộng, đau siết đau
Giang Sơn đổ nát, bạc màu Rồng Tiên

Phu sĩ, thanh niên, trí thức
Mục thân đạo đức mồ chôn
Kể từ đảng đỏ nhập hồn
Hiện hình ma Việt, luồn trôn Nga Tàu

Mẹ Việt ruột đau, mắt lệ
Lem trang thế hệ sử ghi
Cộng gieo thù hận lâm ly
Lót đường Hán hóa, sầu bi Tộc Hồng !

Vivi
Norway 27.11/2022

Advertisement

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s