Trí sĩ tim khô

Trí Sĩ tim khô

Hạnh phúc manh manh hạnh phúc
Tim khô sĩ trí cung chúc tung hô !

Độc lập, Tự do, Hạnh phúc
Mị từ tâm đúc giả nhân
Cậy quyền rước giặc kết thân
Độc tài thống trị, lê dân họa sầu

Bạo chúa thâm sâu tàn bạo
Cung đình vô đạo tình người
Ba vạn đêm, một cuộc đời
Công bình bác ái, toàn lời sĩ gian

Dân Tộc lầm than truyền kiếp
Dân đen nối tiếp lao nô
Quan thầy trí thức tim khô
Soi tâm lệ đá, khóc mồ bất lương

Non Nước đoạn trường Độc Lập
Ngoại xâm tràn ngập Đất Thiêng
Lương dân sống kiếp đảo điên
Làm người Tộc Việt thản nhiên sao đành ?

Vivi
Norway 02.12/2022

Advertisement

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s