Tiếng Quốc ven đời

Tiếng Quốc ven đời

Một mình thơ thẩn ven đời
Nhìn về cố xứ tả tơi nước nhà !

Ven đời tiếng Quốc buồn xa xứ
Như gã lìa quê vọng chứa chan
Nhớ Nước đau lòng đời lữ thứ
Thế thời bạc trắng phủ màu tang

Nhìn hoa tuyết nở đầu non lạnh
Kết giải khăn sô giăng cuối trời
Cài lên quê Mẹ hồn cô quạnh
Dáng ngọc ngìn năm kiếp đổi đời

Ôi! Tiếng Quốc ven đời vọng mãi
Nồi da xáo thịt rũ thương đau
Nước Non khâm liệm mồ kinh hãi
Tộc Việt ly tan đày đọa nhau

Ven đời thơ thẩn hoài hương tận
Rụng đáy vô nhân vắt nỗi sầu
Bi sử điêu linh bờ tuyệt vận
Tiếng Quốc não nùng xót bể dâu !

Vivi
Norway 14.01/2023

Advertisement

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s