Hề hề hề

Hề hề hề

Giữa đất quê cha nở nụ ờ
Màu hoa nhân ái rũ bơ vơ
Bàn tay đen đỏ tôn vinh xới
Đầu óc trắng đen biến thái hờ
Mạt vận hảo cầu mạt vận mạt
Mơ thời cầu hảo mơ thời mơ
Hề hề tăm tối hề hề diễn
Ngán chốn mị nô lắm ỡm ờ !

Vivi
Norway 19.01/2023

Advertisement

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s