Đống Đa Chi Lăng

Đống Đa Chi Lăng

Gò Đống Đa, Chi Lăng Ải
Giặc Tàu kinh hãi thiên thu
Gương sáng đó, trí thức mù
Rước Tàu thống trị, dập trù dân đen

Vắt lệ rửa hèn bi sử
Soi tâm gạn chữ đoạn trường
Ngậm ô nhục, hận bá vương
Mị gian lập đảng lót đường Tàu xâm

Hỡi ! Trí thức tâm nô bộc
Tay sai đảng độc tru dân
Tay sai nội giặc ác nhân
Ba Đình tụ mặt hoá thân rợ Tàu

Tổ Quốc bạc màu than thở
Tủi lòng tan vỡ Giang Sơn
Đống Đa hận, Chi Lăng hờn
Ngu dân bán Nước, vong ơn Tộc Hồng !

Vivi
Norway 27.01/2023

Advertisement

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s