Ngẫm nghĩ “Long vĩ xà đầu” !

Ngẫm nghĩ “Long vĩ xà đầu” ! 

395 – Canh niên tân phá
396 – Tuất hợi phục sinh
397 – Nhị ngũ dư bình

398 – Long vĩ xà đầu khởi chiến tranh – Năm 2012 – 2013
399 – Can qua tứ xứ loạn đao binh 
400 – Mã đề dương cước anh hùng tận – Năm 2014 – 2015
401 – Thân dậu niên lai kiến thái bình – Năm 2016 – 2017  Continue reading

Sấm Trạng Trình Chú Giải

Bạch Vân Thi Tập Sấm
Nguyễn Bỉnh Khiêm

Tiểu Sử Cụ Trạng Trình Nguyễn Bỉnh Khiêm.

Cụ Nguyễn-Bỉnh-Khiêm (1492-1587) tức gọi Cụ Trạng-Trình, hiệu Bạch-Vân cư-sĩ .
Người làng Trung-Am, huyện Vĩnh-Lại (Ninh-giang) , tỉnh Hải-Dương.
Cụ tư chất vốn đã thông minh lại nhờ được cha mẹ khéo dạy bảo và thầy là Lương-đắc-Bằng chịu luyện-tập cho nên quán-thông cả văn-chương, lý-số không ai sánh kịp.

Tuy vậy, thời bấy giờ trong nước biến-loạn, Cụ không muốn xuất đầu, lộ diện, đành ở ẩn một nơi. Nhưng sau vì có nhiều người khuyên nhủ, bất đắc dĩ, Cụ mới phải đi thi, đỗ Trạng-nguyên năm thứ sáu đời nhà Mạc.
Vua Mạc cất Cụ lên làm Tả-thị- lang đông-các Học-sĩ. Cụ làm quan đươc 8 năm, rồi cáo về, lúc bấy giờ mới 52 tuổi.

Khi về trí-sĩ, Cụ dựng một cái am gọi là Bạch-Vân, làm cầu, làm quán, bầu bạn với chư sư, nay chơi núi này, mai chơi sông nọ, ngâm-vịnh, xướng-họa lấy làm khoái tâm, thích chí; Cụ lại mở trường dạy học.

Cụ tuy ở nhà, nhưng khi nào vua Mạc gặp điều gì khó-khăn, vẫn sai sứ đến hỏi, nên vẫn trọng Cụ lắm và phong cho Cụ làm Lại-Bộ Thượng thư, Thái-phó Trình-quốc-công, vì thế ta mới quen gọi ông là Trạng Trình. Lúc Cụ đi sứ sang Tàu, tài lý số của Cụ giỏi đến nỗi bên Tàu phải khen “Nam Bang Lý học hữu Trình Tuyền”.

Cụ mất năm ất-dậu, thọ 95 tuổi. Cụ học tinh về thuật-số, nên thiên-hạ tôn Cụ là một bậc tiên-tri và tin các lời Cụ nói là lời sấm cả. Thơ nôm, Cụ làm nhiều, hiện còn lưu lại được một quyển Bạch-Vân thi-tập .

BẠCH VÂN THI TẬP TOÀN BÀI
Continue reading

Sấm Trạng Trình

Chương Nhất
1 – Vận lành mừng gặp tiết lành
2 – Thấy trong quốc ngữ lập thành nên câu
3 – Một câu là một nhiệm màu
4 – Anh hùng gẫm được mới hầu giá cao
5 – Trải vì sao mây che Thái ất
6 – Thủa cung tay xe nhật phù lên
7 – Việt Nam khởi tổ xây nên
8 – Lạc Long ra trị đương quyền một phương
9 – Thịnh suy bỉ thới lẽ thường
10 – Một thời lại một nhiễu nhương nên lề
11 – Đến đinh Hoàng nối ngôi cửu ngũ
12 – Mở bản đồ rũ áo chấp tay
13 – Nhự đao phút chốc đổi thay
14 – Tập bát tử rày quyền đã nổi lên
15 – Đông a âm vị nhi thuyền
16 – Nam phương kỳ mộc bổng liền lại sinh

Continue reading