Chế độ côn đồ

Chế độ côn đồ

Đảng Hồ đích thị Cộng nô
Việt Nam chế độ côn đồ lên ngôi !

Mắt thấy rõ bàn tay đảng đỏ
Bịt miệng đời, lừa bỏ con dân
Chia ly – đày đoạ – cùm gông
Mấy mươi năm đã máu hồng Việt Nam

Tiếng bi ai thầm vang góc tối
Chốn lao tù hấp hối rên than
Việt Cộng độc ác dả man
Thủ tiêu cùm trói, nào màng tình thương

Màu “Cờ Máu” đoạn trường dân Việt
Đảng Hồ tra oan nghiệt lâm ly
Ngàn năm truyền thống vứt đi
Thờ Mao lạy Mác, bám ghì đảng nô

Những tên ngợm thờ Hồ đảng tặc
Dạ thú nhân, nô giặc rõ ràng
Tộc Việt ơi ! Hãy đập tan
Bảo tồn Non Nước, dân lành cư an !

Vivi
Norway 06.4/2019

Advertisement

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s