Sĩ tà quan nô

Sĩ tà quan nô

Trang sử đổi đời lụy tổ tông
Tôn thờ giặc đỏ ngóng chờ trông
Bầy đàn gian sĩ đỏ tâm đỏ
Bè lũ mị quan hồng não hồng
Lố nhố công hầu hèn Tộc Việt
Lao nhao khanh tướng nhục non sông
Xứ người ngoảnh lại nhìn quê Mẹ
Chế độ trí nô tụ quá đông !

Vivi
Norway 24.11/2022

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s