Vuốt mặt

Vuốt mặt

Đảng Việt Gian kết giải khăn tang
Cài quê Mẹ lệ tràn buồn quá
Bước tha hương tủi đời chi lạ
Vuốt mặt nhìn dân khá xót xa

Thời thế lừa phủ chắn quê nhà
Nòi Tộc Việt nhục pha khắc khoải
Vuốt mặt nhìn Chế Độ độc mãi
Lửa gian tà kinh hãi lê dân

Hãy vuốt mặt nung sử tiền nhân
Diệt đảng nô mị dân tạo ác
Sĩ phu ơi! Giang Sơn đổ nát
Giống Tiên Rồng tan tác ly tan

Sử Việt Hồng lụy kiếp lầm than
Tà lập quyền Gia tan Quốc mạt
Hãy vuốt mặt mài bia đá tạc
Xóa bi ai lưu lạc tha phương

Nung chính khí dập tắt đoạn trường
Cho rạng danh sáng gương Tộc Việt
Đừng vuốt mặt nô loài quân phiệt
Nối giáo gian tiếp viện nội gian !

Vivi
Norway 19.11/2022

Advertisement

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s